Bielsko-Biała

Parafia Prawosławna
pw. Świętej Trójcy

Proboszcz: ks. Michał Kuryło
Adres: Kościół Przenajświętszej Trójcy, Jana III Sobieskiego 10 A, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon komórkowy: +48 508 221 775

Bielsko-Biała to miasto położone na południowym krańcu Polski. Tereny te zostały schrystianizowane podczas misji świętych braci Cyryla i Metodego jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski.

W związku ze stale zwiększającą się liczbą wiernych prawosławnych zamieszkających Bielsko-Białą
i okolice Biskup Łódzki i Poznański Atanazy w grudniu 2017 roku zwrócił się do biskupa rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Romana Pindla z prośbą o zgodę na odprawianie prawosławnych nabożeństw w Kościele Trójcy Przenajświętszej.

10 marca 2018 roku po raz pierwszy został odsłużony moleben przez ks. Mikołaja Dziewiatowskiego
z Sosnowca.

Pierwsza wizyta hierarchy w Bielsku-Białej odbyła się 12 stycznia 2019 roku. Odsłużono wówczas moleben z akatystem do Przenajświętszej Bogurodzicy, któremu przewodniczył Władyka w asyście duchownych z Sosnowca i Krakowa. Wyjątkowy dzień zebrał liczną grupę wiernych, Polaków, Ukraińców, Rosjan, Łemków i Ślązaków.

Wybrano wówczas koordynatora punktu duszpasterskiego, pana Aleksandra Kornijczuka. Pieczę duchową nad punktem powierzono ks. Mikołajowi Dziewiatowskiemu.

Kolejnym ważnym i radosnym punktem w funkcjonowaniu wspólnoty była Boska Liturgia celebrowana przez Władykę Atanazego w dniu 22 lutego 2020 roku.

1 sierpnia 2021 roku decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, prawosławny punkt duszpasterski w Bielsku-Białej został przypisany do Parafii Prawosławnej w Częstochowie. Opiekę duchową nad wiernymi przejął proboszcz częstochowskiej parafii – ks. Marcin Bielawski.

Dekretem z dnia 16 stycznia 2023 roku punkt duszpasterski został przekształcony w samodzielną Parafię Prawosławną pw. Świętej Trójcy. Pierwszym proboszczem został ks. Marcin Bielawski sprawujący jednocześnie funkcję proboszcza Parafii Prawosławnej w Częstochowie.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w dniu 23 marca 2023 roku Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w rejonie ulic Rysiej i Jeżynowej. Nieustannie trwają przygotowania do rozpoczęcia na wspominanej działce wielkiego dzieła budowy świątyni na którą prawosławna społeczność Bielska-Białej jak i okolic tak długo od wielu lat czeka.

Decyzją Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego 12 czerwca 2023 roku proboszczem bielskiej wspólnoty został ks. Michał Kuryło, który posługę sprawuje po dzień dzisiejszy.

Modlitwy w Bielsku-Białej trwają regularnie. Harmonogram nabożeństw dostępny jest w zakładce nabożeństwa https://bielskobiala.cerkiew.pl/nabozenstwa oraz na Facebook Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Stałe nabożeństwa odbywają się wg porządku: 

  • sobota, 9:00 – Boska Liturgia

Kościół Przenajświętszej Trójcy
Jana III Sobieskiego 10 A
43-300 Bielsko-Biała