Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

W dniu 25 października 2022 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się jesienna sesja Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obecni byli wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Obrady dotyczyły spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Sprawy zewnętrzne:

 1. Przyjęto informację patriarchy Konstantynopola dotyczącą nowych świętych oraz o pozbawieniu święceń duchownych patriarchatu.
 2. Zapoznano się z informacją patriarchy serbskiego o usamodzielnieniu się Cerkwi prawosławnej w Północnej Macedonii. Święty Sobór Biskupów z radością przyjął tę informację do wiadomości i potwierdził łączność modlitewną z w/w Cerkwią.
 3. Omówiono udział PAKP w pracach Światowej Rady Kościołów i przygotowaniu XI Zgromadzenia ŚRK, które odbędzie się w terminie 31 sierpnia – 8 września 2023 roku w Karlsruhe (Niemcy) pod hasłem: „Miłość Chrystusa prowadzi świat do pojednania i jedności”. Do prac w ŚRK delegowano: ks. prot. dra Artura Aleksiejuka i ks. prot. Pawła Cechę.
 4. Zapoznano się z przygotowaniami KEK-u do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 15 – 20 czerwca 2023 roku w Tallinie (Estonia). Do udziału w zgromadzeniu delegowano ks. prot. dra Andrzeja Kuźmę.
 5. Zapoznano się z pismami zwierzchników lokalnych Cerkwi o przyjęciu do wiadomości stanowiska PAKP w sprawie tzw. „metropolity” Epifaniusza z PCU. Święty Sobór Biskupów podjął stosowne oświadczenie:

„Wojna w Ukrainie zdezorganizowała całkowicie normalne życie w tym kraju, Europie i świecie. Dotyczy to w sposób szczególny życia Cerkwi prawosławnej.

Prawosławie w Ukrainie zostało podzielone, a wierni często czują się zagubieni. Ubolewamy z tego tytułu, bowiem stan ten miał i ma negatywny wpływ na cały światowy organizm Prawosławia.

Odnośnie zaś działalności destrukcyjnej tzw. „metropolity” Epifaniusza, Św. Sobór Biskupów PAKP podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwałach: 340 p.3; 341 p.7; 342 p.1; 343 p.1; 346 p.5; 347 p.1; 348 p.4.

Święty Sobór Biskupów wzywa wiernych do dalszej modlitwy w intencji pokoju w Ukrainie, zakończenia wojny i zlikwidowania podziału (raskołu) Cerkwi prawosławnej w Ukrainie.

Jednocześnie Św. Sobór Biskupów zwraca się do Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja o zwołanie Synaksy zwierzchników wszystkich lokalnych Cerkwi prawosławnych.

Święty Sobór Biskupów wyraża uznanie i dziękuje wszystkim wiernym, organizacjom cerkiewnym, osobom indywidualnym za pomoc duchową i materialną okazywaną Ukrainie i jej obywatelom. Nie ustawajmy w gorliwości i trwajmy w tym dobrym dziele niesienia pomocy potrzebującym.

Wszechmocny Boże! Prosimy Cię, daruj pokój narodowi Ukrainy i Św. Cerkwi prawosławnej”.

Sprawy wewnętrzne:

 1. Omówiono pracę związaną z nauczaniem religii w szkołach i punktach katechetycznych.
 2. Zapoznano się z działalnością Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Podwyższono składki na rzecz Funduszu o 10%.
 3. Zapoznano się z pracą Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Obchody święta Młodzieży Prawosławnej w 2023 roku odbędą się w Warszawie, a w 2024 roku w Krakowie. Panu Aleksandrowi Wasylukowi, koordynatorowi ds. młodzieży podziękowano za pracę dla dobra młodzieży. Powołano zespół koordynacyjny odpowiedzialny za pracę z młodzieżą:
  ks. mgr Gabriel Masalski – przewodniczący, Gdańsk
  ks. prot. mgr Andrzej Żukowicki, Orla
  ks. prot. dr Igor Habura, Wrocław
 4. Zapoznano się ze stanem prac komisji zajmującej się tłumaczeniem Pisma Świętego na język polski. Postawiono wydać drukiem Pismo Święte Nowego Testamentu w całości oraz Listy i Dzieje Apostolskie do użytku liturgicznego.
 5. Zapoznano się z pracą Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia „ELEOS” i zatwierdzono znowelizowany statut „ELEOS-u”.
 6. Wyznaczono ogólnmometropolitalne kwesty:

Katedra metropolitalna w Warszawie – święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni 2022

konto: 63 1240 6074 1111 0000 4995 6535

Święty Ogień z Jerozolimy – Triumf Prawosławia 2023

konto: 81 1140 2004 0000 3102 7967 1875

Parafia prawosławna w Zgorzelcu – marzec 2023

konto: 31 2030 0045 1110 0000 0214 2180

Parafia prawosławna w Pasłęku – kwiecień 2023

konto: 62 8086 0004 0000 3203 2000 0010

Parafia prawosławna w Komańczy – maj 2023, Prawosławna Diecezja Przemysko – Gorlicka

konto: 35 8627 0001 2002 3011 7855 0001 z dopiskiem Komańcza

Parafia prawosławna w Przemkowie – czerwiec 2023

konto: 45 1610 0048 2000 0500 1472 0003

Święta Góra Jawor – lipiec 2023, Prawosławna Diecezja Przemysko – Gorlicka

konto: 35 8627 0001 2002 3011 7855 0001 z dopiskiem Św. Góra Jawor

Przyjęto tekst Orędzia Bożonarodzeniowego.

ks. mitrat Jerzy Doroszkiewicz 

sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów