List Wielkopostny Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

List Wielkopostny Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego

List Wielkopostny
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego
Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego
duchowieństwu, mnichom i mniszkom oraz wszystkim
wiernym braciom i siostrom Diecezji Łódzko-Poznańskiej
Niedziela Przebaczenia Win
6 marca 2022 roku


Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо
дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй
телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти
благоутробною Твоею милостию
(Triodion postny)


Umiłowani w Chrystusie Ojcowie, Bracia i Siostry! Oto wkraczamy okres świętego i
zbawczego czasu Wielkiego Postu (Святой Четыредесятницы). Z pewnością będziemy
pamiętać jeszcze bardzo długo ten czas, a może i przez całe nasze życie. Bowiem ogromna
tragedia wojny, która rozgrywa się obecnie na naszych oczach tuż obok granic naszego
państwa, w sąsiedniej Ukrainie, już wyrządziła krzywdę tysiącom ludzi, którzy szukając
schronienia masowo emigrują do Polski oraz do innych krajów europejskich. Kto by mógł
pomyśleć, że pomiędzy dwoma bratnimi narodami, których łączy wspólna tysiącletnia
historia, wybuchnie taki konflikt wojenny, który będzie odbierał życie tysiącom nie tylko
żołnierzy, ale i cywili!?
Wielka solidarność, którą wykazał polski naród naszym braciom z Ukrainy,
przyjmując do siebie tysiące uchodźców i zbierając dary dla osób dotkniętych działaniami
wojennymi jest zaiste godne podziwu. Pamiętamy słowa Chrystusa zawarte w Ewangelii
poprzedniej Niedzieli o Sądzie Ostatecznym: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25:40). Zaiste
dzieła miłosierdzia są przejawem takiej właśnie miłości, którą Bóg nie tylko akceptuje, ale
i wymaga jej od człowieka. Bez nie ma możliwości zbawienia.
Musimy jednak pamiętać także inne ważne słowa Chrystusa, zawarte w Jego
rozważaniu o zabitych przez Piłata Galilejczykach lub ofiarach wieży w Siloam: Czyż
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to
ucierpieli? 3 Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. 4 Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam1 i
zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 5 Bynajmniej,
powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie (Łk 13:2-5). Pokajanije – Bracia i Siostry – jest tym właśnie narzędziem, tą sposobnością dzięki
której i poprzez którą człowiek nie tylko otrzymuje od Boga wybaczenie swoich grzechów,
pojednanie z Bogiem i nowe życie, ale także zmienia otaczającą go rzeczywistość.
Przywołuje na siebie Miłosierdzie Boże, które nie zna granic. Jak dowiadujemy się z Księgi
Jonasza, to dzięki postowi i skrusze, którą wyraził naród Niniwy, Bóg odmienił ich los,
zrezygnował z zagłady, którą postanowił na nich zesłać za ich grzechy (Jon 3:10).
Czego uczy nas ta historia? Czego teraz oczekuje od nas Bóg? Sprawdźmy u Proroka:
Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co następuje: „Ludzie i
zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką
się w wory – <ludzie i zwierzęta> – niech żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od
swojego złego postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto wie, może
się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?”.
Kto wie – Bracia i Siostry – może się odwróci i ulituje Bóg, a nie zginiemy? Dla
wszystkich pokoleń wiernych Chrystusowi, Wielki Post to okres szczególnych zmagań i
przygotowań do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Post, jak i całe
chrześcijańskie życie, jest to ciągła walka przede wszystkim ze samym sobą, ze swoimi
grzesznymi przyzwyczajeniami, ze starym człowiekiem, który ukorzenił się w nas. To ten
stary człowiek prowadzony i kierowany przez szatana doprowadza świat do nienawiści,
do wojen, do nieszczęść, sprowadza na ziemię śmierć i spustoszenie.
Niechże w te szczególne dni Wielkiego Postu każdy z nas zwiększy swoje duchowe
zmagania poprzez pokajanie i intensywną modlitwę. Staramy się w chaosie toczących się
wydarzeń maksymalnie dążyć do ewangelicznego ideału człowieka miłosiernego,
przepełnionego współczuciem i miłością. Ufającego, że wszystko jest w rękach Boga i że
jest On w stanie odwrócić wszelkie zło.
Usilmy w te dni, moi Drodzy, swoje modlitwy domowe i pośpieszmy do cerkwi Bożej,
żeby razem ze wszystkimi, soborowo, ze świętym Andrzejem z Krety, z głębi swojej duszy
i serca zawołać: Zmiłuj się na de mną, Boże, zmiłuj się! (Помилуй мя, Боже, Помилуй мя!).
Dbajmy przede wszystkim na nasze zbawienie, o zbawienie naszych dusz! Módlmy się za
siebie i za cały świat, aby Bóg odmienił nasz los i zrezygnował z zagłady, którą postanowił
na nas zesłać.
Drodzy w Chrystusie duchowni, mnisi i mniszki oraz wszyscy bracia i siostry!
Korzystając z okazji i spełniając kanony i tradycje naszej Świętej Cerkwi prawosławnej, w
tę Niedzielę Przebaczenia Win, proszę was wszystkich w swoim imieniu i duchowieństwa
naszej Diecezji o wybaczenie nam wszystkich win wolnych i niewolnych:
Простите нас грешных, дорогие братья и сестры!
Bóg niech wybaczy wszystkim nam grzesznym.Niech miłość i błogosławieństwo Boże będzie ze wszystkimi wami!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами!

Wielki Post
Łódź 2022 r.
Z Bożego miłosierdzia pokorny,
+ Atanazy
Biskup Łódzki i Poznański