Święto w Sosnowcu

Święto w Sosnowcu

Cerkiew prawosławna naucza: „Tam gdzie jest biskup tam jest Cerkiew”.

Sosnowieckie wydarzenia z 2 października 2021 r. stały się wyrazem prawosławnej zasady eklezjologicznej. Cerkiew prawosławna naucza, że zasady ustroju Cerkwi prawosławnej zostały ustanowione przez Chrystusa i apostołów. Apostołowie byli pierwszymi spadkobiercami łaski Bożej, otrzymanej w dniu Pięćdziesiątnicy. Łaska ta upełnomocniała ich do służby duszpasterskiej i została przekazana następcom – biskupom, prezbiterom i diakonom. W osobie biskupa wyrażona została apostolskość Cerkwi. Bez służby biskupa Cerkiew nie może istnieć.

W sobotę 2 października Prawosławni skupieni wokół sosnowieckiej Parafii świętowali święto patronalne swojej świątyni. Tego dnia, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański celebrował świąteczną Boską Liturgię w sosnowieckiej cerkwi pw. św.św. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. Obecni byli również duchowni, o. Jarosław Antosiuk dziekan krakowski z Krakowa, o. Jan Jakimiuk z Piotrkowa Trybunalskiego, o. Paweł Sidoruk z Radomia, o. Marcin Bielawski z Częstochowy, o. diakon Aleksander Żytnik z Łodzi, o. diakon Andrzej Ważowski z Kędzierzyna-Koźla oraz miejscowi duchowni, o. Ivan Furyk i o. Mikołaj Dziewiatowski. Śpiewał miejscowy chór pod dyrekcją Antoniny Melnyk.

Dzień świąteczny rozpoczął się od procesyjnego przybycia Jego Ekscelencji, Biskupa Atanazego do świątyni. U jej progu został powitany chlebem i solą przez Starostę cerkiewnego, Pana Zbigniewa Masnego, który podkreślił wielką wagę tego dnia w życiu parafialnym oraz przywitał Biskupa w imieniu Rady Parafialnej i wszystkich parafian.

Proboszcz parafii sosnowieckiej, o. Mikołaj Dziewiatowski witając Ordynariusza, podkreślił, iż służba Biskupa jest realnym wyrazem sukcesji apostolskiej. Wspomniał, że św. Cyprian z Kartaginy pisze, że jedność Kościoła wyraża się w sakramentalnej jedności Kościoła na czele z biskupem. Biskupi zajmują miejsca apostołów, są ich następcami. Nieodzownym warunkiem przynależności do Kościoła jest podporządkowanie się biskupowi. Przywołał słowa św. Ignacego Antiocheńskiego, który pisał: „Wszyscy idźcie za biskupem, jak Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami, jak za Apostołami. (…) Niechaj nikt w sprawach dotyczących Kościoła nie robi niczego bez biskupa. Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, która sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa lub tego, komu on zleci. Gdzie pojawi się biskup, tam niech będzie wspólnota tak, jak tam, gdzie jest Chrystus Jezus, tam jest i Kościół powszechny. Nie wolno bez biskupa ani chrzcić, ani sprawować agapy, lecz to, co on zatwierdzi, to dla Boga będzie miłe”.

Żywot Świętych Męczennic – Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii stał się przedmiotem refleksji o. Marcina Bielawskiego. W swym słowie przypomniał on podstawowe wydarzenia z życia Świętych Męczennic i wyłożył prawosławną percepcję postawy męczeńskiej.

Święte męczennice Wiera, Nadzieja, Luba żyły w Rzymie w II wieku, były gorliwymi chrześcijankami. Podczas prześladowań chciano zmusić je do wyrzeczenia się wiary w Boga. Odmówiły. Oprawcy rozpoczęli długotrwałą kaźń trójki sióstr, z których najstarsza (Wiera) miała lat 12, a najmłodsza (Luba) dziewięć. Dziewczynki podpalano, oblewano wrzącą smołą, kaleczono ostrymi przedmiotami oraz bito pałkami. Kiedy odkryto, że jeszcze żyją, zostały ścięte mieczem. Matkę, św. Zofię, pozostawiono żywą. Cierpiąca z powodu śmierci trzech córek trwała przez trzy dni na ich grobie, a trzeciego dnia umarła z żalu. 

Ordynariusz Diecezji, Biskup Atanazy w swym słowie do wiernych dodatkowo zwrócił uwagę na aktualny duchowy i moralny obraz współczesnego człowieka. Porównał postawę Świętych Męczennic, która była postawą pełną wiary i oddania, postawą męczeńską do naszych codziennych starań i problemów. Powiedział: „Historia ta tylko z pierwszego spojrzenia jest historią przepełnioną bólem, tragizmem i męczeństwem. Z drugiej jednak strony dodaje nam sił – skoro małe dziewczynki tak gorliwie strzegły swej wiary, to czy nasze codzienne troski i wyzwania naprawdę są tak istotne? “.

W dalszej części Biskup Atanazy odniósł zasady życia chrześcijańskiego, zasady płynące z Ewangelii i duchowości Cerkwi prawosławnej do obecnej sytuacji moralnej człowieka. Tłumaczył czym jest dla nas wiara, przywiązanie do Cerkwi, jak obecny świat wpływa na naszą kondycję duchową. Jaką rolę w obecnej sytuacji pełni życie duchowe. Przywołał pojęcie Strachu Bożego, jako niezbędnego elementu wzrastania człowieka w wierze. Dalej Biskup Atanazy zauważył pozytywne zmiany które zachodzą w Parafii Prawosławnej w Sosnowcu, docenił pracę która została wykonana w samej świątyni, budynkach parafialnych, otoczeniu świątyni. Ucieszył go poziom chóru cerkiewnego.

Dziękując wszystkim za trud, ofiarności i zaangażowanie, Biskup Atanazy nagrodził dwóch członków Rady Parafialnej. Pana Michała Bandzarewicza – wieloletniego Starostę cerkiewnego oraz Pana Jerzego Piekutina.

Bezpośrednio po Boskiej Liturgii zaproszeni Goście i parafianie udali się na świąteczny, wspólny posiłek.

Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym Gościom, a także wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia święta parafialnego.

Ks. Mikołaj Dziewiatowski

foto: redacjalp