Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomiu

ks. Aleksy Kucy wrzesień 07, 2018

     W dniu 19 grudnia prawosławna społeczność Radomia doświadczyła wspaniałych duchowych przeżyć. W tym dniu, kiedy Cerkiew prawosławna obchodzi dzień pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy – święta parafialnego Radomskiej cerkwi – miejscowa parafia stała się świadkiem czterech niezapomnianych wydarzeń.

     Pierwszym z nich była arcypasterska wizyta ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, biskupa Atanazego. Doniosłość tegorocznych uroczystości liturgicznych polegała na tym, że Radomska cerkiew gościła wszystkich duchownych eparchii. Świętą Liturgię poprzedziło powitanie hierarchy przez wiernych oraz duchowieństwo. Piękno prawosławnego śpiewu szczególnie uwidoczniło się poprzez naprzemienny śpiew dwóch chórów – katedralnego z Łodzi pod dyrygenturą Adama Tomaszewskiego oraz męskiego zespołu wokalnego, kierowanego przez Patryka Panasiuka. Obok tradycyjnych śpiewów w języku cerkiewnosłowiańskim wykonywane były również utwory w języku greckim. Po ukończonej Liturgii i doksologii święta, wygłoszono mnogolestwije metropolicie Sawie, oraz biskupowi Atanazemu, a także całemu ludowi prawosławnemu w Polsce i na świecie. W mowie kończącej tę część uroczystości biskup Atanazy podziękował proboszczowi parafii w Radomiu, ks. prot. Tomaszowi Rubczewskiemu, za jego wieloletnią wytężoną pracę i poświęcenie dla Cerkwi prawosławnej, której namacalnym efektem jest bardzo zintegrowana społeczność wiernych, a także wzorowy stan infrastruktury sakralnej.

     Drugim ważnym wydarzeniem przeżywanych uroczystości było powołanie nowego prezbitera Diecezji Łódzko-Poznańskiej. Jego Ekscelencja, biskup Atanazy, udzielił święceń prezbiteriatu wieloletniemu dyrygentowi i diakonowi Aleksemu Kucemu z Lublina, który w listopadzie br. został przyjęty w skład kleru Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

     Ksiądz Aleksy Kucy urodził się na Ukrainie w 1977 roku, zaś do Polski przyjechał wraz ze swą przyszłą matuszką Zoją Kucą w 1998 roku. Aktualnie ks. Aleksy jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma ukończone trzy szkoły wyższe, w tym Seminarium Duchowne w Warszawie (2004 r.). W swoim dorobku naukowym, obok kilkudziesięciu artykułów i recenzji, opublikował dwie monografie: Polityka cerkiewna Ukrainy w okresie rewolucji 1917-1920 (Lublin 2012) oraz Antropologia wiary w życiu i nauczaniu teologicznym metropolity Antoniego Blooma 1914-2003 (Lublin 2013). Miejscem posługi nowego kleryka Diecezji Łódzko-Poznańskiej będzie miasto Łódź.

     Po Świętej Liturgii duchowieństwo diecezji wraz z wiernymi udało się ze swym arcypasterzem do nowo wybudowanej i wykończonej plebanii. Jego Ekscelencja dokonał uroczystego poświęcenia wszystkich pomieszczeń. Na koniec wierni wraz zaproszonymi gośćmi zasiedli przy wspólnym stole obiadowym.

     Kolejną okolicznością, niezwykle istotną dla życia duchowego Diecezji Łódzko-Poznańskiej, stała się pierwsza konferencja jej kleru. Po modlitwie Jego Ekscelencja rozpoczął obrady, poruszając wiele ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania diecezji. Omówiono zagadnienia z zakresu dyscypliny cerkiewnej, życia sakramentalno-liturgicznego, kwestie administracyjne, a także wiele innych istotnych zagadnień. Obrady zakończyły się modlitwą dziękczynną Dostojno jest’ i arcypasterskim błogosławieństwem.

Aleksy Kucy

foto: Michał Kuryło