Prawosławna Diecezja
Łódzko-Poznańska
Slider


Pogrzeb profesora Eugeniusza Iwańca

     6 lutego 2019 w Katedralnej Cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miał miejsce pogrzeb zmarłego 25 stycznia 2019 roku profesora Eugeniusza Iwańca.

      Obrzęd pogrzebu sprawowany był przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w asyście proboszcza parafii w Łodzi – ks. Eugeniusza Fiedorczuka. Podczas uroczystości pogrzebowych wśród obecnych było bardzo duże grono pedagogiczne z uczelni w Łodzi jak i innych miast, w którymi profesor Iwaniec współpracował.

     Eugeniusz Iwaniec - ur. 10 października 1931 w Kosowie Poleskim. W latach 1946–1948 odbył naukę w Gimnazjum Fotograficznym w Łodzi. Podjął pracę w Łódzkim Laboratorium Przeźroczy. W latach 1951–1955 studiował filologię rosyjską w Uniwersytecie Łódzkim w specjalności literatura staroruska. W 1963 został nauczycielem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 60. rozpoczął badania nad środowiskiem starowierców na Suwalszczyźnie i Mazurach, dokumentując ich kulturę, m.in. na fotografii. W 1970 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie napisanej pod kierunkiem Bohdana Baranowskiego rozprawy pt. Elementy wschodniosłowiańskiej kultury materialnej u staroobrzędowców na ziemiach polskich uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Droga Konstantyna Gołubowa od starowierstwa do prawosławia. Karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku nadano mu w 2002 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia w specjalności historia myśli społeczno-politycznej.

      Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego w Wydziale Filozoficzno-Historycznym i w Studium Języków Obcych oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych.

      W 1982 „aktywnie zaangażował się w powołanie ogólnopolskiego organu staroobrzędowego w Polsce inspirując powołanie Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce”.

    Na jego cześć wydano publikację: Oblicza chrześcijaństwa wschodniego : księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Iwańca w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, red. Stefan Pastuszewski, Instytut Wydawniczy Świadectwo (2016).

     Zmarł 25 stycznia 2019 w Łodzi. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi.

 

Życiorys za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Iwaniec

 

foto: Michał Kuryło